Учебная работа № 81669. «Контрольная Налоговый учет, 3 вопроса

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 81669. «Контрольная Налоговый учет, 3 вопроса

Количество страниц учебной работы: 20
Содержание:
«Содержание

1. Государственная пошлина 3
2. Таможенная пошлина 10
3. Региональные налоги 14
Список литературы 21

Список литературы

1. Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.
2. Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.00 г.№ 117-ФЗ.
3. Закон РФ от 21.05.93 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» (с изменениями и дополнениями).
4. Гусейнова Г.М., Петухова Р.А. Таможенные доходы: Учебное пособие. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012.
5. Комментарий к Налоговому кодексу РФ частей 1 и 2 (Постатейный). 2-е изд. /Под общ.ред.проф. Ю.Ф.Кваши – М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2013.
6. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юрист, 2012.
7. Налоги и налогообложение. 6 – е изд. / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. – СПб.: Питер, 2011.
8. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. – М.: Финансы и статистика, 2013.
9. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоги и налогообложение. – М.: Эксмо, 2010.
10. Сидорова Е.Ю. Налоговое планирование. — М.: Экзамен, 2012.
11. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. — М.: Экономистъ, 2013.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа №  81669. "Контрольная Налоговый учет, 3 вопроса
Форма заказа готовой работы

  Форма заказа готовой работы

  --------------------------------------

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  ðóá.

        Ñ —
  ñòàâêà
  íàëîãà íà
  ïîëüçîâàòåëåé
  àâòîäîðîã, %

              Äëÿ
  çàãîòîâèòåëüíûõ,
  ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ
  îðãàíèçàöèé
  ðàçìåð
  íàëîãà
  îïðåäåëÿåòñÿ:

                         

                          Íäîð=
  Ñäîð:100*(Îò-ÍÄÑ),

  ãäå Îò —
  çàãîòîâèòåëüûíé,
  ñíàáæåí÷åñêèé,
  òîðãîâûé
  îáîðîò.

              Ñóììà
  ïëàòåæå ïî
  íàëîãó íà
  ïîëüçîâàòåëåé
  àâòîäîðîãø
  âêëþ÷àåòñÿ
  â ñîñòàâ
  çàòðàò ïî
  ïðîèçâîäñòâó
  è
  ðåàëèçàöèè
  ïðîäóêöèè,ðàáîò,
  óñëóã (Ä26
  Ê67àâò).

                                     Íàëîã
  íà
  ðåàëèçàöèþ
  ÃÑÌ

   

           Ïëàòåëüùèêàìè
  íàëîãà
  ÿâëÿþòñÿ
  ïðåäïðèÿòèÿ,
  ðåàëèçóþùèå
  äàííûå
  ìàòåðèàëû.

              Ñòàâêà
  íàëîãà íà
  ðåàëèçàöèþ
  ÃÑÌ ðàâíÿåòñÿ
  25%.

              Ïî
  ïðåäïðèÿòèÿì-èçãîòîâèòåëÿì
  íàëîã íà ÃÑÌ
  îïðåäåëÿåòñÿ:

                                    

                                     Íãñì=Ñãñì/100*(Â-ÍÄÑ),

             

              Ïî
  ïðåäïðèòèÿì,
  ïåðåïðîäàþùèì
  ÃÑÌ:

                                     Íãñì=Ñãñì/100*(Öð-Öïîê),

  ãäå Öð —
  âûðó÷êà îò
  ðåàëèçàöèè
  ÃÑÌ áåç ÍÄÑ, Öïîê
  — ñòîèìîñòü
  ïðèîáðåòåíèÿ
  ÃÑÌ áåç ÍÄÑ.

              Ïî
  ïðåäïðèÿòèÿì,
  îñóùåñòâëÿþùèì
  îáìåí ÃÑÌ
  íà
  êàêîé-ëèáî
  òîâàð,
  ðàáîòû,
  óñëóãè:

                                     Íãñì=Ñãñì/100*Öðûí,

  ãäå Öðûí —
  ðûíî÷íàÿ
  öåíà òîâàðà,
  ðàáîò, óñëóã,
  íà êîòîðûå
  ïðîèçâåäåí
  îáìåí ÃÑÌ.

              Äàííûå
  ïî ðàñ÷åòàì
  äîëæíû áûòü
  çàíåñåíû â
  ñïåöèàëüíóþ
  ôîðìó (òàáë.)

                          Íàëîã íà
  ïðèîáðåòåíèå
  àâòîòðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ

              Ïëàòåëüùèêàè
  íàëîãà íà
  ïðèîáðåòåíå
  àâòîòðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ
  ÿâëÿþòñÿ
  ïðåäïðèÿòèÿ,
  ïðèîáðåòàþùèå
  àâòîòðàíñïîðòíûå
  ñðåäñòâà
  ïóòåì
  êóïëè-ïðîäàæè,
  ìåíû,
  ëèçèíãà è
  âçíîñîâ â ÓÊ.

              Ñòàâêà 
  íàëîãà
  çàâèñÿò îò
  âèäà
  òðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ:

  ·   ãðóçîâûå
  àâòîìîáèëè,
  ïèêàïû è
  ëåãêîâûå ôóðãîíû,
  àâòîáóñû,
  ñïåöèàëüíûå 
  àâòîìîáèëè
  è ëåãêîâûå
  àâòîìîáèëè —
  20%;

  ·   ïðèöåïû
  è
  ïîëóïðèöåïû — 10%.

              Ðàñ÷åò
  íàëîãà íà
  ïðèîáðåòåíèå
  àâòîòðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ
  ïðîèçâîäèòñÿ
  ñëåäóþùèì
  îáðàçîì:

  1 — ïðè
  ïðèîáðåòåíèè
  àâòîòðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ
  ïóòåì ìåíû
  íà
  êàêîé-ëèáî
  òîâàð:                            Íïðèîá=Ñðûí*Ñïðèîá/100,

  2 — ïðè
  ïðèîáðåòåíèè
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà,
  áûâøåãî â
  óïîòðåáëåíèè:

                                     Íïðèîá=Ñïðîä*Ñïðèîá/100

  3 — ïðè
  ïðèîáðåòåíèè
  àâòîòðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ
  ïóòåì
  ëèçèíãà:

                                     Íïðèîá=Ñîñò*Ñïðèîá/100,

  ãäå Ñîñò
  — áàëàíñîâàÿ
  ñòîèìîñòü
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà

  4 — ïðè
  ïðèîáðåòåíèè
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà çà
  âàëþòó:

                                     Íïðèîá=Ñïðîä*ká*Ñïðèîá/100,

  ãäå Ñïðîä
  — ïðîäàæíàÿ
  ñòîèìîñòü
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà,
  èíâàëþòà;

  êá — êóðñ
  ðóáëÿ,
  êîòèðóåìû
  ÖÁ ÐÔ íà äåíü
  ïðèîáðåòåíèÿ
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà.

  5 —  ïðè
  ïðèîáðåòåíèè
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà çà
  ïðåäåëàìè ÐÔ:

                                     Íïðèîá
  =
  Ñòàì*Ñïðèîá/100,

  ãäå Ñòàì
  — òàìîæåííàÿ
  ñòîèìîñòü
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà

              Íàëîã
  íà
  ïðèîáðåòåíèå
  àâòîòðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ â
  ó÷åòå
  îòðàæäàåòñÿ
  ñëåäóþùèì îáðàçîì:

  À,Íàëîã
  âêëþ÷àåòñÿ
  â ñîñòàâ
  êàïèòàëüíûõ
  ñëîæåíèé:

                                         Ä08  
  Ê67ïðèîá

  Á,Ïðè
  ââîäå â
  ýêñïëóàòàöèþ
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà
  íàëîã
  âêëþ÷àåòñÿ
  â åãî ïåðâîíà÷àëüíóþ
  ñòîèìîñòü:

                                         Ä01  
  Ê08

  Â,Íàëîã
  âêëþ÷àåòñÿ
  â çàòðàòû íà
  ïðîèçâîäñòâî
  ÷åðåç
  íà÷èñëåíè å
  èçíîñà
  àâòîòðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà:

                                     Ä25,26  
  Ê02

              Äàííûå
  ïî ðàñ÷åòàì
  çàíîñÿòñÿ â
  ñïåöóèàëüíóþ
  ôîðìó (òàáë.)

                          Íàëîã ñ
  âëàäåëüöåâ
  òðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ

   

           Íàëîã ñ
  âëàäåëüöåâ
  òðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ ïëàòÿò
  âñå
  ïðåäïðèÿòèÿ,
  èìåþùèå
  òðàíñïîðòíûå
  ñðåäñòâà.

              Ðàçìåð
  íàëîãà ñ
  âëàäåëüöåâ
  òðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ (Íâë)
  îïðåäåëÿåòñÿ:

                                     Íâë=Ìäâ*Ñâë,

  ãäå Ìäâ —
  ìîùíîñòü
  òðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà, ë.ñ.,
  Ñâë — ðàçìåð
  ãîäîâîãî
  íàëîãà ïî
  äàííîìó
  âèäó
  òðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà.

              Ñòàâêè
  íàëîãà
  çàâèñÿò îò
  âèäà è
  ìîùíîñòè
  òðàíñïîðòíîãî
  ñðåäñòâà è
  óñòàíàâëèâàþòñÿ
  ìåñòíûìè
  îðãàíàìè
  âëàñòè.

              Ñóììû
  ïëàòåæåé ñ
  âëàäåëåüöåâ
  òðàíñïîðòíûõ
  ñðåäñòâ
  âêëþ÷àþòñÿ
  â ñîñòàâ
  çàòðàò ïðî
  ïðîèçâîäñòó
  è
  ðåàëèçàöèè
  ïðîäóêöèè,
  ðàáîò, óñëóã
  (Ä26   Ê67).

  «