Учебная работа № 81669. «Контрольная Налоговый учет, 3 вопроса

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 81669. «Контрольная Налоговый учет, 3 вопроса

Количество страниц учебной работы: 20
Содержание:
«Содержание

1. Государственная пошлина 3
2. Таможенная пошлина 10
3. Региональные налоги 14
Список литературы 21

Список литературы

1. Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.
2. Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.00 г.№ 117-ФЗ.
3. Закон РФ от 21.05.93 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» (с изменениями и дополнениями).
4. Гусейнова Г.М., Петухова Р.А. Таможенные доходы: Учебное пособие. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012.
5. Комментарий к Налоговому кодексу РФ частей 1 и 2 (Постатейный). 2-е изд. /Под общ.ред.проф. Ю.Ф.Кваши – М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2013.
6. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юрист, 2012.
7. Налоги и налогообложение. 6 – е изд. / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. – СПб.: Питер, 2011.
8. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. – М.: Финансы и статистика, 2013.
9. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоги и налогообложение. – М.: Эксмо, 2010.
10. Сидорова Е.Ю. Налоговое планирование. — М.: Экзамен, 2012.
11. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. — М.: Экономистъ, 2013.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа №   81669.  "Контрольная Налоговый учет, 3 вопроса
Форма заказа готовой работы

Форма заказа готовой работы

--------------------------------------

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

ðóá.

      Ñ —
ñòàâêà
íàëîãà íà
ïîëüçîâàòåëåé
àâòîäîðîã, %

            Äëÿ
çàãîòîâèòåëüíûõ,
ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ
îðãàíèçàöèé
ðàçìåð
íàëîãà
îïðåäåëÿåòñÿ:

                       

                        Íäîð=
Ñäîð:100*(Îò-ÍÄÑ),

ãäå Îò —
çàãîòîâèòåëüûíé,
ñíàáæåí÷åñêèé,
òîðãîâûé
îáîðîò.

            Ñóììà
ïëàòåæå ïî
íàëîãó íà
ïîëüçîâàòåëåé
àâòîäîðîãø
âêëþ÷àåòñÿ
â ñîñòàâ
çàòðàò ïî
ïðîèçâîäñòâó
è
ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè,ðàáîò,
óñëóã (Ä26
Ê67àâò).

                                   Íàëîã
íà
ðåàëèçàöèþ
ÃÑÌ

 

         Ïëàòåëüùèêàìè
íàëîãà
ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïðèÿòèÿ,
ðåàëèçóþùèå
äàííûå
ìàòåðèàëû.

            Ñòàâêà
íàëîãà íà
ðåàëèçàöèþ
ÃÑÌ ðàâíÿåòñÿ
25%.

            Ïî
ïðåäïðèÿòèÿì-èçãîòîâèòåëÿì
íàëîã íà ÃÑÌ
îïðåäåëÿåòñÿ:

                                  

                                   Íãñì=Ñãñì/100*(Â-ÍÄÑ),

           

            Ïî
ïðåäïðèòèÿì,
ïåðåïðîäàþùèì
ÃÑÌ:

                                   Íãñì=Ñãñì/100*(Öð-Öïîê),

ãäå Öð —
âûðó÷êà îò
ðåàëèçàöèè
ÃÑÌ áåç ÍÄÑ, Öïîê
— ñòîèìîñòü
ïðèîáðåòåíèÿ
ÃÑÌ áåç ÍÄÑ.

            Ïî
ïðåäïðèÿòèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì
îáìåí ÃÑÌ
íà
êàêîé-ëèáî
òîâàð,
ðàáîòû,
óñëóãè:

                                   Íãñì=Ñãñì/100*Öðûí,

ãäå Öðûí —
ðûíî÷íàÿ
öåíà òîâàðà,
ðàáîò, óñëóã,
íà êîòîðûå
ïðîèçâåäåí
îáìåí ÃÑÌ.

            Äàííûå
ïî ðàñ÷åòàì
äîëæíû áûòü
çàíåñåíû â
ñïåöèàëüíóþ
ôîðìó (òàáë.)

                        Íàëîã íà
ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ

            Ïëàòåëüùèêàè
íàëîãà íà
ïðèîáðåòåíå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðèîáðåòàþùèå
àâòîòðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà
ïóòåì
êóïëè-ïðîäàæè,
ìåíû,
ëèçèíãà è
âçíîñîâ â ÓÊ.

            Ñòàâêà 
íàëîãà
çàâèñÿò îò
âèäà
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ:

·   ãðóçîâûå
àâòîìîáèëè,
ïèêàïû è
ëåãêîâûå ôóðãîíû,
àâòîáóñû,
ñïåöèàëüíûå 
àâòîìîáèëè
è ëåãêîâûå
àâòîìîáèëè —
20%;

·   ïðèöåïû
è
ïîëóïðèöåïû — 10%.

            Ðàñ÷åò
íàëîãà íà
ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ïðîèçâîäèòñÿ
ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

1 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ïóòåì ìåíû
íà
êàêîé-ëèáî
òîâàð:                            Íïðèîá=Ñðûí*Ñïðèîá/100,

2 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà,
áûâøåãî â
óïîòðåáëåíèè:

                                   Íïðèîá=Ñïðîä*Ñïðèîá/100

3 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ïóòåì
ëèçèíãà:

                                   Íïðèîá=Ñîñò*Ñïðèîá/100,

ãäå Ñîñò
— áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà

4 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà çà
âàëþòó:

                                   Íïðèîá=Ñïðîä*ká*Ñïðèîá/100,

ãäå Ñïðîä
— ïðîäàæíàÿ
ñòîèìîñòü
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà,
èíâàëþòà;

êá — êóðñ
ðóáëÿ,
êîòèðóåìû
ÖÁ ÐÔ íà äåíü
ïðèîáðåòåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.

5 —  ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà çà
ïðåäåëàìè ÐÔ:

                                   Íïðèîá
=
Ñòàì*Ñïðèîá/100,

ãäå Ñòàì
— òàìîæåííàÿ
ñòîèìîñòü
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà

            Íàëîã
íà
ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â
ó÷åòå
îòðàæäàåòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

À,Íàëîã
âêëþ÷àåòñÿ
â ñîñòàâ
êàïèòàëüíûõ
ñëîæåíèé:

                                       Ä08  
Ê67ïðèîá

Á,Ïðè
ââîäå â
ýêñïëóàòàöèþ
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà
íàëîã
âêëþ÷àåòñÿ
â åãî ïåðâîíà÷àëüíóþ
ñòîèìîñòü:

                                       Ä01  
Ê08

Â,Íàëîã
âêëþ÷àåòñÿ
â çàòðàòû íà
ïðîèçâîäñòâî
÷åðåç
íà÷èñëåíè å
èçíîñà
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà:

                                   Ä25,26  
Ê02

            Äàííûå
ïî ðàñ÷åòàì
çàíîñÿòñÿ â
ñïåöóèàëüíóþ
ôîðìó (òàáë.)

                        Íàëîã ñ
âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ

 

         Íàëîã ñ
âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïëàòÿò
âñå
ïðåäïðèÿòèÿ,
èìåþùèå
òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà.

            Ðàçìåð
íàëîãà ñ
âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ (Íâë)
îïðåäåëÿåòñÿ:

                                   Íâë=Ìäâ*Ñâë,

ãäå Ìäâ —
ìîùíîñòü
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, ë.ñ.,
Ñâë — ðàçìåð
ãîäîâîãî
íàëîãà ïî
äàííîìó
âèäó
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.

            Ñòàâêè
íàëîãà
çàâèñÿò îò
âèäà è
ìîùíîñòè
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà è
óñòàíàâëèâàþòñÿ
ìåñòíûìè
îðãàíàìè
âëàñòè.

            Ñóììû
ïëàòåæåé ñ
âëàäåëåüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
âêëþ÷àþòñÿ
â ñîñòàâ
çàòðàò ïðî
ïðîèçâîäñòó
è
ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè,
ðàáîò, óñëóã
(Ä26   Ê67).

«